اخرین تصاویر پروژه

اجرای سازه معبر ۱۲ متری (ورودی طبقه B بلوک ۱)

اجرا و بتن ریزی سقف بالکن واحدهای بلوک ۳ طبقه B

تکمیل تابلوی کامپوزیت واحدهای بلوک ۱ و ۲

اجرای سنگ نما واحدهای حاشیه معبر ۱۶ متری