آسکوپارس مدیر عامل
مجری منتخب و کارگزار اجرایی پروژه آسکوپارس ، شرکت آشیان سبز پارس پاژ به مدیرعاملی آقای امیر رضا قرصی می باشد.