تأییدیه کمیته ساماندهی مشاغل شهری منطقه 10
تأییدیه کمیته ساماندهی مشاغل شهری منطقه 10
تاییدیه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
کمیسیون ماده 8 اداره کل محیط زیست خراسان رضوی
کمیسیون ماده 8 اداره کل محیط زیست خراسان رضوی
تأییدیه مشاور طرح تفضیلی
تاییدیه مشاور طرح تفضیلی حوزه شمال غرب