1 قوانین و توضیحات
2 ثبت فرم
  • فرم پذیره نویسی / در خواست تهیه زمین ، ساخت و واگذاری واحد صنفی کارگاهی جهت انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز

  • این فرم به منظور پذیره نویسی و درخواست تهیه زمین ، ساخت و واگذاری واحد صنفی کارگاهی جهت انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز توسط کارگزار ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده شهرداری منطقه ده برابر قوانین و مقررات مربوطه و بعد از ارائه مدارک و تائید اتحادیه مربوطه و شهرداری منطقه می باشد. در زمان پذیره نویسی هیچ گونه وجهی از درخواست کننده دریافت نخواهد شد. بعد از تعیین زمین مورد تائید شهرداری درخواست کننده ملزم به انعقاد قرارداد پیش فروش و واگذاری با کارگزار و پرداخت وجه قیمت تمام شده واحد صنفی براساس قرارداد پیش فروش به کارگزار خواهد بود.