شهرک خدمات خودرویی آسکوپارس مشتمل بر 360 واحد تجاری کارگاهی است که صرفا به صورت پیش ثبت نام و با داشتن شرایط وتاییدیه شهرداری
مشهد و سازمان ساماندهی مشاغل شهری واگذار خواهد شد .

برای اطلاع از آخرین شرایط واگذاری با دفتر فروش شهرک تماس بگیرید .

شماره تلفن های دفتر فروش:

051-36665555

051-36667777