گروه مشاوران پروژه آسکو پارس :

گروه مهندسی آروند ( مشاور  مهندسی معماری ) به سرپرستی دکتر سروری