حضور مدیران ارشد در غرفه آسکوپارس در نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری

حضور مدیران ارشد در غرفه آسکوپارس در نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری

حضور مدیران ارشد و میهمانان ارجمند در غرفه شهرک خدمات خودرویی آسکو پارس دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری
نمایشگاه بین المللی مشهد
۵ و ۶ مهرماه ۱۳۹۸