آسکوپارس
آسکوپارس
بزرگ ترین شهرک طبقاتی خدمات خودرویی طبقاتی کشور
آسکو پارس
آسکو پارس
اولین شهرک طبقاتی خدمات خودرویی کشور

آسکوپارس

آسکوپارس بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی شرق کشور

چرا آسکوپارس ؟

آسکوپارس ، بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور می باشد که در منطقه ده شهرداری مشهد و در حاشیه جاده آسیایی محور مشهد قوچان احداث خواهد شد.

شهرک خودرویی آسکوپارس در راستای تحقق طرح جامع کاهش آلودگی شهر مشهد و اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها

آخرین ویدیو ها

آغاز عملیات اجرایی مجموعه

آغاز عملیات اجرایی مجموعه

آغاز عملیات اجرایی مجموعه ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب مشهد (آسکوپارس) با دستور مهندس نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد . ...